Od 1.7.2020 došlo ke změně právní formy firmy z Vamont, v.o.s. na Vamont, s.r.o.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD


 1. Všeobecná ustanovení
  • Tento reklamační řád („Řád“) upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní korporací VAMONT U&D s.r.o., IČ: 41325231, se sídlem Generála Svobody 356, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl C, vložka 45555 („Prodávající“) a Kupujícím (i) fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání („Spotřebitel“), (ii) osoba odlišná od Spotřebitele („Podnikatel“ a společně se Spotřebitelem jen jako „Kupující“) a společně s Prodávajícím („Strany“).
  • Tyto Podmínky upravují následné právní vztahy založené kupní smlouvou, smlouvou o dílo, či jakýmkoliv jiným obdobným závazkovým vztahem („Smlouva“), jehož předmětem bude dodání zboží, výrobků a/nebo služeb objednaného Kupujícím u Prodávajícího tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě („Zboží“), a to zejména ,  způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady, resp. záruky Kupujícím vůči Prodávajícímu (dále jen „Reklamace“).
  • Pokud není stanoveno či dohodnuto jinak, je Smlouva uzavírána prostřednictvím webového portálu Prodávajícího na stránkách vamont.cz („E-shop“). Prodávající dodává Zboží Kupujícímu sám nebo prostřednictvím třetích osob (jiných podnikatelů).
  • Některá práva a povinnosti Smluvních stran týkající se jakosti při převzetí Zboží, záruky, práv Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady a další ustanovení týkající se Reklamace jsou uvedeny rovněž ve všeobecných podmínkách tvořících nedílnou součást Smlouvy.
 2. Zboží a jeho kontrola
  • Kupující je povinen zkontrolovat Zboží při jeho převzetí, a to bezprostředně poté, co je mu umožněno s ním nakládat.
  • Kupující se zejména zavazuje zkontrolovat nepoškozenost obalu Zboží a dále množství Zboží, jeho kompletnost (zda balení obsahuje vše, co obsahovat má), a to včetně příslušenství Zboží.
  • Kupující je povinen informovat o případných vadách Zboží (i) Prodávajícího při osobním převzetí nebo (ii) třetí osobu zajišťující dopravu Zboží („Dopravce“) při převzetí Zboží od Dopravce a uvést vady Zboží do předávacího protokolu (přepravního listu), ideálně za současného pořízení fotodokumentace poškození Zboží či jeho obalu.
  • V případě detekce vad na Zboží není Kupující povinen Zboží od Prodávajícího, resp. Dopravce převzít. V případě nepřevzetí Zboží od Dopravce informuje bezodkladně Kupující Prodávajícího o takové skutečnosti.
  • Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady Zboží zjistitelné při převzetí Zboží pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace vad Zboží nebo obalu Zboží nezbavuje Kupujícího práva Zboží reklamovat; Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor se Smlouvou.

 

 1. Uplatnění Reklamace
  • Kupující může Reklamaci uplatnit:
 • osobně;
 • odesláním Zboží

avšak vždy bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to na adrese(u) provozovny Prodávajícího, Generála Svobody 356, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec.

 • Zásilka musí obsahovat:
 • reklamované Zboží včetně příslušenství (bez něhož nelze reklamované Zboží používat, příp. diagnostikovat vadu);
 • kopii dokladu o zakoupení Zboží či jiným vhodným způsobem doložit Prodávajícímu koupi Zboží (příp. poskytnutou záruku);
 • podrobný popis vady;
 • kontakt na Kupujícího (adresa, telefonní číslo či e-mail).
  • V případě zaslání Zboží Dopravcem je Kupující povinen zabalit Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího podmínkám zvolené přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození Zboží a v případě odeslání křehkého Zboží označit zásilku příslušnými symboly.
  • Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla Reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí Reklamace.
  • V případě osobního uplatnění Reklamace bude potvrzení k žádosti Kupujícího vystaveno ihned (v listinné podobě). V ostatních případech je potvrzení vystaveno v elektronické podobě a zasláno e-mailem, s čímž Kupující souhlasí.
  • Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost potřebnou k vyřízení Reklamace, zejména dodat Prodávajícímu kompletní Zboží, poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné pro vyřízení Reklamace, umožnit Prodávajícímu kontrolu Zboží, atp. V případě, že Kupující Prodávajícímu takovou součinnost neposkytne, běh lhůty pro vyřízení Reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Kupujícího.

 

 1. Vyřízení Reklamace
  • Prodávající o Reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží k odbornému posouzení vady.
  • Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů („Lhůta“) od následujícího dne po uplatnění Reklamace.
  • Lhůtu je (v případě dohody s Kupujícím) možné prodloužit. Takové prodloužení Lhůty však nesmí být sjednáno na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. V případě marného uplynutí Lhůty, resp. prodloužené Lhůty se má za to, že vada na Zboží skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit; v takovém případě má Kupující právo od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za Zboží.
  • Kupující je srozuměn, že nedodá-li Zboží včetně veškerého příslušenství a Reklamace bude řešena vrácením kupní ceny za Zboží, bude Kupujícímu vrácena kupní cena za Zboží ponížená o cenu takto nedodaného příslušenství Zboží.
  • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění Reklamace. Jde se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží, přičemž Kupující se zavazuje zvolit metodu odeslání Zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti Kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Kupující musí o proplacení těchto nákladů požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
  • Kupující – Podnikatel je srozuměn s tím, že ustanovení tohoto článku 4 se použijí výhradně na Reklamaci vznesenou Spotřebitelem. Práva a povinnosti týkající se Reklamace vznesené Podnikatelem se řídí (nestanoví-li Smlouva jinak) NOZ.

 

 1. Ukončení reklamačního řízení
  • Po vyřízení Reklamace upozorní Prodávající Kupujícího o ukončení Reklamace, a to prostřednictvím komunikačního prostředku zvoleného Kupujícím při uplatnění Reklamace. Neprovede-li Kupující takovou volbu, vyrozumí Prodávajícího Kupujícího o ukončení reklamačního řízení telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy, nebo e-mailem. Pokud bylo Zboží zasláno Dopravcem, bude po vyřízení Reklamace Zboží automaticky zasláno zpět na adresu Kupujícího (v závislosti na výsledku reklamačního řízení).
  • Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání Reklamace, případně odůvodnění zamítnutí Reklamace.
  • Po vyřízení Reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje případná záruka Zboží o dobu trvání reklamačního řízení. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení Reklamace informován.
  • Kupující je povinen zkontrolovat přebírané Zboží a jeho soulad s protokolem o Reklamaci, stejně jako kompletnost Zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má (tak, jak bylo předáno Prodávajícímu při uplatnění Reklamace).
  • Kupující je povinen převzít Zboží bez zbytečného odkladu po vyřízení Reklamace, nejpozději však do třiceti (30) dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován (tato lhůta však neuplyne dříve než šedesát (60) dnů od uplatnění Reklamace.
  • V případě, že Kupující nepřevezme Zboží nejpozději posledním dnem lhůty uvedené v předchozím odstavci 5, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s uskladněním Zboží ve výši 100 Kč za každý den prodlení Kupujícího s vyzvednutím Zboží.
  • Pokud si Kupující nevyzvedne reklamované Zboží do dvou (2) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení Reklamace zpraven, pak výslovně souhlasí s tím, aby Prodávající Zboží zcizil a případný výtěžek použil na úhradu nákladů spojených s uskladněním Zboží.
  • Při výdeji Zboží (po ukončení reklamačního řízení) či vrácení kupní ceny za Zboží v hotovosti, je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo Zboží přijato do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost.

 

 1. Výluky z vad / záruky
  • Kupující je srozuměn, že práva z odpovědnosti za vady Zboží, resp. ze záruky se nevztahují zejména (nikoliv však výlučně), na případy, kdy:
 • závada nebo poškození Zboží vznikly mechanickým poškozením Zboží;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly nedovolenými či neodbornými zásahy do Zboží;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly živelnou katastrofou (a jinými případy vyšší moci);
 • byly-li odstraněny, poškozeny či jinak zasahováno do plomby, bezpečnostních štítků či jiných obdobných prvků, v případě, že je jimi Zboží opatřeno;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly nesprávným užíváním Zboží, typicky v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly užíváním Zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem Zboží či Prodávajícím určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží;
 • závada nebo poškození Zboží vznikly neodbornou instalací, obsluhou či péčí o Zboží;
 • záruční list byl měněn či do něj bylo jinak zasahováno;
 • je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu či jiném obdobném dokumentu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Tento Řád tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  • V případě rozporů mezi ujednáními Smlouvy a tímto Řádem je rozhodující ujednání Smlouvy.
  • Záležitosti výslovně neupravené tímto Řádem se řídí NOZ.
  • Prodávající si vyhrazuje právo znění tohoto Řádu jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Stran ale platí znění Řádu účinné ke dni uzavření Smlouvy.