Od 1.7.2020 došlo ke změně právní formy firmy z Vamont, v.o.s. na Vamont, s.r.o.

Obchodní podmínky

 VAMONT U&D s.r.o.

se sídlem: Generála Svobody 356, Liberec XIII - Nové Pavlovice, 460 01 Liberec

IČ: 413 252 31

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Všeobecná ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní korporací VAMONT U&D s.r.o., IČ: 41325231, se sídlem Generála Svobody 356, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl C, vložka 45555 („Prodávající“) a Kupujícím (i) fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání („Spotřebitel“), (ii) osoba odlišná od Spotřebitele („Podnikatel“ a společně se Spotřebitelem jen jako „Kupující“) a společně s Prodávajícím („Strany“).
  • Tyto Podmínky upravují veškeré právní vztahy založené kupní smlouvou, smlouvou o dílo, či jakýmkoliv jiným obdobným závazkovým vztahem („Smlouva“), jehož předmětem bude dodání zboží, výrobků a/nebo služeb objednaného Kupujícím u Prodávajícího tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě („Zboží“).
  • Pokud není stanoveno či dohodnuto jinak, je Smlouva uzavírána prostřednictvím webového portálu Prodávajícího na stránkách vamont.cz („E-shop“). Prodávající dodává Zboží Kupujícímu sám nebo prostřednictvím třetích osob (jiných podnikatelů).
  • Smlouva je mezi Stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Stran. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředku takové komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí Kupující sám.
  • Nedílnou součástí těchto Podmínek je reklamační řád („Reklamační řád“) a zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) dostupné na E-shopu Prodávajícího.
  • Uzavřením Smlouvy Kupující výslovně potvrzuje, že byl seznámen s těmito Podmínkami, Reklamačním řádem a Zásadami, které se tak stávají pro Kupujícího společně se Smlouvou závaznými.
 2. Smlouva
  • Návrhem na uzavření Smlouvy („Návrh“) je zobrazení nabízeného Zboží na E-shopu zahrnujícího popis základních vlastností Zboží a Cenu za Zboží („Cena“).
  • Celková Cena za Zboží je uvedena včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých Zboží, a pokud povaha Zboží neumožňuje tuto Cenu určit předem, je zde uveden způsob jejího výpočtu.
  • Pokud je Kupující v pozici Spotřebitele, sdělí mu Prodávající v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 NOZ.
  • Smlouva vzniká akceptací Návrhu Kupujícím, tedy odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu („Objednávka“) a následným přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího.
  • Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky je při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které vepsal do Objednávky.
  • Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se stiskem příslušného tlačítka s popisem „Objednat s povinností platby“ (nebo jinou obdobnou relevantní formou) zavazuje k zaplacení Ceny a případných nákladů souvisejících s dopravou Zboží.
  • Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění práv a povinností ze Smlouvy, jakož i splnění dalších zákonných povinností Prodávajícího.
  • Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu.
  • Stav vyřízení Objednávky je přístupný Kupujícímu prostřednictvím E-shopu Prodávajícího.
  • V případě uzavření Smlouvy je Prodávající zavázán, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se naproti tomu zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu Cenu (a případné náklady související s dopravou Zboží).
  • Změní-li se po uzavření Smlouvy z důvodů na straně Prodávajícího ve vztahu k Podnikateli okolnosti do té míry, že se dodání Zboží podle Smlouvy stane pro Prodávajícího obtížnější, je tento oprávněn upravit odpovídajícím způsobem Smlouvu, a to zejména v části týkající se Ceny. Dojde-li ke změně okolností ve smyslu předchozí věty tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech Prodávajícího zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním Podnikatele, má Prodávající právo domáhat se vůči Podnikateli obnovení jednání o Smlouvě, je-li zřejmé, že změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a tato se stala Prodávajícímu známou až po uzavření Smlouvy. Uplatnění tohoto práva opravňuje Prodávajícího, aby odložil dodání Zboží Podnikateli do doby dosažení shody na změně Smlouvy, přičemž taková skutečnost vylučuje prodlení na straně Prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn od Smlouvy (nebo její části) odstoupit v případě, že,
   1. Zboží se již nevyrábí,
   2. Zboží se již nedodává,
   3. se výrazným způsobem změnila Cena Zboží u třetí osoby dodávající Zboží Prodávajícímu
   4. u Zboží se na E-shopu zobrazuje zjevně mylná Cena,
   5. Zboží je na E-shopu označeno jako „Momentálně (či jinak) nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím
   6. se Cena za Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Smlouvy takto zvýšenou Cenu nepřijal.
  • V případě, že Kupující zaplatil část Ceny (nebo celou Cenu), vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však zpravidla do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Cena uhrazena, nedohodnou-li se Strany jinak.
  • Prodávající je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že bude vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či jiného obdobného právního předpisu.
  • Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé Straně.

 

 1. Zboží
  • Řádným dodáním Zboží se pro účely těchto Podmínek a Smlouvy rozumí dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a s případnými specifickými vlastnostmi tak, jak je nabízeno na E-shopu Prodávajícího, resp. definováno ve Smlouvě.
  • Prodávající zajistí pouze dodávku tohoto Zboží, které je specificky uvedeno ve Smlouvě. Má se za to, že pokud nejsou ve Smlouvě výslovně uvedeny jakékoliv (jiné) komponenty, části, součásti, příslušenství či služby (byť by z podstaty Smlouvy a charakteru Zboží bylo možné teoreticky odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkčnost Zboží), nepovažují se za součást Zboží a nejsou tak zahrnuty do Ceny.
  • Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty Zboží (nebezpečí škody na Zboží) nese Kupující od okamžiku předání Zboží Kupujícímu.
  • Vlastnické právo přechází na Kupujícího až okamžikem zaplacení úplné Ceny za Zboží.
 2. Balení
  • Pokud to z povahy Zboží vyplývá, je Zboží dodáváno v obalu vhodném pro dohodnutý druh Zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození během dopravy do sjednaného místa určení.
  • Volba druhu obalu a způsobu jeho aplikace k ochraně Zboží je v kompetenci Prodávajícího.
 3. Cena a její úhrada
  • Dohoda o Ceně za Zboží je považována za základní podmínku bez jejíhož sjednání (nebo alespoň stanovení způsobu jejího dodatečného určení) není Smlouva uzavřena.
  • Cena za Zboží představuje částku, kterou zaplatí Kupující Prodávajícímu za dodání Zboží tak, jak je specifikováno ve Smlouvě.
  • Cena za Zboží bude uhrazena dle volby Kupujícího (i) poukázáním na účet Prodávajícího (ii) přepravci zajišťujícím přepravu Zboží (v případě platby na dobírku) (iii) hotově / bezhotovostní platbou při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího.
  • Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou Kupujícím v rámci Objednávky, s čímž Kupující souhlasí.
  • V případě, že Kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího a úhrady Ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající v okamžiku vyzvednutí Zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.

 

 1. Dodávka Zboží
  • Není-li ujednán jiný čas, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, zpravidla nejpozději do třiceti (30) dnů.
  • Nepřevezme-li Kupující Zboží v čase uvedeném v předchozím odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši, minimálně však 50 Kč / den.

 

 1. Jakost Zboží
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady.
  • Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
   1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   2. Zboží je v souladu s právními předpisy a technickými normami;
   3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
   4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy (tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil).
  • Kupující je povinen prohlédnout Zboží s nejvyšší odbornou péčí a pozorností ihned poté, co je mu umožněno se Zbožím nakládat.
  • Podnikatel nemá práva z vadného Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel poznat při prohlídce Zboží provedenou s náležitou péčí a pozorností.
  • Prodávající neodpovídá za vady Zboží a tím i následně za případně vzniklou újmu zejména v případě kdy:
   1. vada vznikne v důsledku používání Zboží v rozporu s návodem pro obsluhu a údržbu Zboží;
   2. má vada původ v běžném opotřebení Zboží;
   3. Kupující neuplatní závadu Zboží u Prodávajícího neprodleně poté, co vady zjistil nebo při vynaložení běžné péče zjistit mohl a měl.
  • Projeví-li se vada Zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím, pokud Prodávající neprokáže opak.
  • Strany se dohodly limitovat újmu, která by Podnikateli vznikla na základě prokazatelného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, a to částkou odpovídající výši 50% Ceny.

 

 1. Záruka za jakost
  • Pro účely těchto Podmínek se za:
   1. rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní („Rozbalené zboží“);
   2. zánovní Zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční („Zánovní zboží“);
   3. použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení (dále jen „Použité zboží“).
  • Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:
   1. Podnikateli v délce dvanácti (12) měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží;
   2. Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Zboží a Rozbaleného zboží, v délce dvaceti jedna (21) měsíců od převzetí Zánovního zboží a v délce dvanácti (12) měsíců od převzetí Použitého zboží.
  • Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se Zbožím.
  • Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě.
  • Záruční list bude obsahovat zejména:
   1. údaj, že má Kupující ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není Zárukou za jakost dotčeno;
   2. označení Zboží, na niž se Záruka vztahuje;
   3. obsah Záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele Záruky;
   4. postup k uplatnění práv ze Záruky a podmínky Záruky.
  • V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako Záruční list daňový doklad - faktura.
  • Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.
  • Má-li Zboží uvést do provozu třetí osoba odlišná od Prodávajícího, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu. Počátek záruční doby se odsouvá pouze v případě, že Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k uvedení Zboží do provozu potřebnou součinnost.

 

 1. Práva z vadného Zboží
  • Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.
  • Právo z vadného Zboží Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
  • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u Použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  • Strany tímto sjednávají, že při koupi:
   1. Zánovního zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na dvacet jedna (21) měsíců.
   2. Použitého zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na (12) měsíců.
  • Prodávající potvrzuje, že doba pro vytknutí vady u Rozbaleného zboží činí dva (2) roky od převzetí Rozbaleného zboží.
  • Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným způsobem nepřiměřeně nákladný; to posoudí Prodávající zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
  • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží od Spotřebitele na vlastní náklady.
  • Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede u Spotřebitele demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí Spotřebiteli náklady s tím spojené.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy pokud:
   1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.
  • Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná. Strany se pro účely těchto podmínek a Smlouvy dohodly, že se má za to, že vada není nevýznamná.
  • Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
  • Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného Zboží, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Cenu nebo její část.

 

 1. Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy
  • Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.
  • Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.
  • Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy odesláním vzorového formuláře Prodávajícího (který tvoří přílohu těchto Podmínek), na poštovní adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo na elektronickou adresu Prodávajícího obchod@vamont.cz.
  • Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.
  • Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.
  • Strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny.
  • Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.
  • Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;
   2. o dodávce Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
   3. o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
   4. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby.
  • Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího.
  • Byla-li Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, nese Kupující náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Zjednání nápravy
  • Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele, může vedle nároků plynoucích z NOZ a těchto Podmínek:
   1. odstoupit od Smlouvy ve lhůtě devadesáti (90) dnů ode dne uzavření Smlouvy, nebo
   2. požadovat přiměřené snížení Ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti takové nekalé obchodní praktiky.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  • V případě rozporů mezi ujednáními Smlouvy a těchto Podmínek je rozhodující ujednání Smlouvy.
  • Veškeré termíny uvedené v těchto Podmínkách s počátečními velkými písmeny mají pro celý obsah těchto Podmínek význam stanovený příslušnou definicí takového termínu, ledaže by takové použití bylo jednoznačně v rozporu s kontextem těchto Podmínek.
  • Smlouva i tyto Podmínky se řídí českým právem a podléhají české jurisdikci.
  • Záležitosti těmito Podmínkami či Smlouvou výslovně neupravené se řídí NOZ.
  • Prodávající si vyhrazuje právo znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Stran ale platí znění Podmínek účinné ke dni uzavření Smlouvy.

 

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Tento formulář se poskytuje pro účely odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.

 

 

VAMONT U&D s.r.o.

IČ: 41325231

se sídlem: Generála Svobody 356, Liberec XIII - Nové Pavlovice, 460 01 Liberec,

obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

oddíl C, vložka 45555

telefon: (+420) 485 122 489

e-mail: obchod@vamont.cz.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy sjednané s Vaší společností v následujícím rozsahu:

 

Identifikace zboží:             _____________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Datum objednání:       ___________________________________________________________

 

 

 

Podepsán:

 

Jméno a příjmení:        ___________________________________________________________

 

Adresa:     ___________________________________________________________________

 

 

Datum:     ___________________________________________________________________

 

 

 

Podpis:      ___________________________________________________________________

(podpis připojit pouze v případě, že formulář je zasílán v písemné podobě)

 

 

 

Formulář_odstoupení od kupní smlouvy